Uncategorized

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)

q-mark

     กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q- MARK) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกกับกรมการขนส่งทางบก ได้ประกาศรับรองมาตรฐานงานขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้แก่บริษัทไทยรีเฟอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่คณะกรรมการดังกล่าว ได้ประเมินคุณภาพการบริการของบริษัทไทยรีเฟอร์ ตามข้อกำหนดมาตรฐานบริการขนส่ง(Q- MARK) ในด้านต่างๆ ได้แก่
1.) ด้านองค์กร
2.) ด้านปฏิบัติการขนส่ง
3.) ด้านพนักงาน
4.) ด้านยานพาหนะ
5.) ด้านการบริการลูกค้า
สรุปผลการประเมินผ่านตามมาตรฐานข้อกำหนดทุกประการ
Delivering Quality คือความมุ่งมั่นในบริการของเราแก่ทุกๆท่าน

1) Organisational structure
2) Transport operations
3) Human Resource Management
4) Truck management
5) Customer management
Contact ThaiReefer to be your reliable logistics partner.