Uncategorized

การท่าเรือไทยเยี่ยมชมลานมหาชัย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มาเยี่ยมชมการบริหารและการปฏิบัติงานที่ลานมหาชัย

   เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ลานมหาชัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท) ที่ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานนของทางลานมหาชัย ในส่วนการบริหารจัดการงานซ่อม และกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ โดยเริ่มต้นจากท่านกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ คุณไตรเดช คุปตาภา ได้บรรยายนำเสนอความเป็นมาของกลุ่มบริษัทฯในเครือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการในปัจจุบัน และแผนธุรกิจในอนาคต รวมท้ังตอบคำถามจากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อพาไปดูการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนของลานมหาชัย เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือฯ ได้เห็นการปฏิบัติงานของลานมหาชัย และได้สอบถามในข้อสงสัยอย่างทั่วถึง สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือฯ เป็นอย่างมาก

    กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ให้ความสนใจการบริหาร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ของลานมหาชัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยอีกในโอกาสต่อไป

PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer
PAT visit thaiReefer

Related Posts