Uncategorized

กิจกรรมอบรม “หลักสูตรความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔”

อบรม “หลักสูตรความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔” สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่

เมื่อวันพฤหัส ที่ 9 กรกฏาคม 2563 ทางกลุ่มบริษัทฯไทยรีเฟอร์ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมี ดร. พรหมมาศ พิชญาปุณณภพ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมง

กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำไปบริหารจัดการและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้ว  ทุกคนยังได้รับวุติบัตรมาครอบครองกันคนละ 1 ใบอีกด้วย 🙂