Uncategorized

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ (บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด) ได้รับการอนุมัติให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO อย่างเป็นทางการโดยกรมศุลกากร

บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด ได้รับการอนุมัติให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO

บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด ได้รับการอนุมัติให้เป็น “ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ” ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทางด้านศุลกากร ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ตามประกาศกรมศุลกากรเลขที่  181/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ตัวแทนออกของมาตรฐาน AEO ถือเป็นเครื่องหมายรับประกันความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยทางการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และถือเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการของบริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด ให้เป็นตัวแทนออกของที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ และยังเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้า เนื่องจากการได้รับรองมาตรฐาน AEO จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น การลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินการส่งออกและนำเข้า การตรวจสอบสินค้าและเอกสารที่น้อยลงซึ่งส่งผลให้สินค้าผ่านพิธีการศุลกากรได้เร็วขึ้น รวมถึงการได้รับสิทธิพิเศษจากประเทศที่ลงนามข้อตกลงร่วมกันภายใต้มาตรฐานเออีโอ เป็นต้น

บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด  เป็นผู้ให้บริการตัวแทนออกของ พิธีการศุลกากร นำเข้า – ส่งออก แบบครบวงจรทั้ง Sea Freight, Air Freight, Transportation พิธีการศุลกากร และการทำเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เป็นมิตร ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐาน AEO

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 181/2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line     :   @thaireefer
Email  :   info@thaireefer.co.th
Tel       :   086-7739394