safety-drive-training
Uncategorized

อบรมการขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาทางบริษัท ไทยรีเฟอร์ จำกัด ได้เป็นหนึ่งในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทีได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการอบรมการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรม “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร คุณวุฒิพงษ์ สุภัควนิช มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training

ภายในกิจกรรม จะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง จิตสำนึกความปลอดภัยในการจราจรทางบก และเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร

Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training

การบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และแนวทางการปฏิบัติเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยเจ้าหน้าที่ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร

Safety Drive training
Safety Drive training

การบรรยายให้ความรู้เรื่องการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการดูแลผู้ประสบเหตุ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training

การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ เทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่จาก บริษัทฮอนด้ากลการวัฒนา จำกัด สาขาสมุทรสาคร

Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training
Safety Drive training