case study The effect of power outage On reefer container temperature
Uncategorized

กรณีศึกษา ผลกระทบจากไฟฟ้าดับกับอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์

กรณีศึกษา – ผลกระทบจากไฟฟ้าดับต่ออุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์เย็น

ตู้คอนเทนเนอร์เย็นหุ้มฉนวน ด้วยฉนวน Polyurethane foam (PU) หนาประมาณ 3 – 4 นิ้ว สามารถรักษาอุณหภูมิของสินค้าได้แม้ในขณะที่ไฟฟ้าดับ นี่เป็นกรณีศึกษาที่ทางไทยรีเฟอร์ประสบมา ไฟฟ้าดับเป็นเวลา 14 ชั่วโมง และอุณหภูมิด้าน return เพิ่มขึ้นเพียง 0.4c เท่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอุณหภูมิของสินค้าก่อนไฟดับ มีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้แล้ว หากอุณหภูมิของสินค้าไม่ใกล้เคียงกับค่าที่ตั้งไว้ ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างออกไป

ก่อนไฟฟ้าดับ อุณหภูมิของตู้ตั้งไว้คือ 2c อุณหภูมิขากลับ (return air) วัดค่าได้ที่ 4.6c

the effect of power outage on reefer container temperature

ไฟฟ้าดับไป 14 ชั่วโมง เมื่อไฟฟ้ามา ตู้คอนเทนเนอร์เย็นจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ค่าที่ตั้งไว้ก็ยังคงได้ค่าเดิมที่ 2c แต่อุณหภูมิขากลับ (return air) อ่านค่าได้เพิ่มขึ้นเป็น 10.5c แต่เครื่องทำการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็น 5c และหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง 30 นาที อุณหภูมิขากลับ (return air) กลับสู่อุณหภูมิเดิมที่ 4.6c ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เท่ากัน กับ อุณหภูมิก่อนไฟฟ้าดับ

the effect of power outage on reefer container temperature
the effect of power outage on reefer container temperature
the effect of power outage on reefer container temperature