heelo

Trailer Container Lifter
ข้อดีของการใช้รถ side loader

 • 1. สามารถยกตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักมากสุด 40 ตัน
 • 2. สะดวกและประหยัดเวลา โดยรถ side loader ใช้เวลาในการยกตู้ขึ้น-ลง ประมาณ 5-10 นาที
 • 3. สามารถเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จากรถอีกคันได้ทันที แล้ววิ่งงานต่อได้เลย
 • 4. ประหยัดเงินในการจ้างเครนเพิ่ม


สิ่งที่ท่านควรพิจารณาก่อนการใช้บริการรถ Side Loader

 • 1. การเคลื่อนตัวของรถเข้าซอย หรือถนนหน้าโรงงาน : ความสูงของตู้คอนเทนเนอร์บนรถบรรทุก สูงประมาณ 4.5 เมตร ถ้ามีสายไฟ ต้นไม้ หลังคา ฯลฯ สิ่งเหล่านั้นอยู่ต้องสูงกว่าอย่างน้อย 5 เมตร ส่วนความกว้างของถนน เพื่อให้รถวิ่งได้ต้องการประมาณ 3 เมตรเป็นอย่างน้อย

 • 2. การยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น-ลง : แขนของ side loader จะสูงประมาณ 6.0 เมตร ท่านต้องพิจารณาบริเวณที่จะนำตู้เข้าไปวาง ว่ามีความสูงมากพอให้แขนของรถสามารถทำงานยกตู้ได้หรือไม่

 • Thaireefer Trailer Container Lifter

 • 3. ตู้คอนเทนเนอร์จะถูกยกขึ้น-ลงด้านซ้ายของคนขับเท่านั้น เพราะฉะนั้น พื้นที่ในการวางตู้ด้านข้าง บวกพื้นที่ให้รถจอด ต้องมีอย่างน้อยประมาณ 6 – 7 เมตร และท่านควรกำหนดทิศทางการวางตู้ตั้งแต่ต้นทาง เพราะ side loader ไม่สามารถหมุนตู้ได้ ตำแหน่งของตู้ที่จะยกลง ท่านสามารถวางแผนระยะของการวางตู้ได้จากรูปด้านล่าง

 • Thaireefer Trailer Container Lifter

 • 4. วงเลี้ยวของรถเข้าโรงงาน หรือสถานที่ของท่าน ถนนต้องมีความกว้างประมาณ 5-6 เมตร ประตูทางเข้าต้องกว้างประมาณ 6-7 เมตร พื้นที่บริเวณวางตู้ต้องมีพื้นที่ให้รถขนาด 18 เมตรเข้าได้

 • Thaireefer Trailer Container Lifter

 • 5. ระยะห่างระหว่างตัวรถ กับตู้คอนเทนเนอร์ น้อยสุด 0.5 เมตร มากสุด 1.5 เมตร (ขึ้นกับน้ำหนักของตู้ ถ้าตู้น้ำหนักมาก ระยะห่างจะมากสุดได้แค่ 1.0 เมตร)
 • 6. รถ side loader สามารถรับน้ำหนักได้มากสุด 40 ตัน


 • รูปตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ Thaireefer Side Loader Trailer 40 tons :

  Thaireefer Trailer Container Lifter

  Thaireefer Trailer Container Lifter
  Thaireefer Trailer Container Lifter
  Thaireefer Trailer Container Lifter
  Thaireefer Trailer Container Lifter
  Thaireefer Trailer Container Lifter