heelo

ISO Tank ComponentsISO Tank เป็นถังความดันที่ติดตั้งอยู่ในโครงเหล็กที่สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การมาตรฐานสากล (ISO) ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นตามหลักสากลที่เข้มงวดสำหรับการขนส่งของของเหลวที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายทั่วโลกผ่านทางบกรถไฟและน้ำ


ต้องการใช้บริการ ISO Tank หรือบริการขนส่ง ISO Tank โปรดติดต่อ ThaiReefer ได้ที่ info@thaireefer.co.th


ISO Tank Components