heelo

การส่งออกสินค้าบางชนิดของไทยปี 2557 – 2559 (มกราคม-ธันวาคม)
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

รายการ
2557 / 2014
2558 / 2015
2559 / 2560
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
4,310.90
3,735.28
3,624.66
ไก่แปรรูป
1,907.76
1,981.12
2,045.73
ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
1,268.36
1,323.74
1,563.43
กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง
862.62
671.15
977.26
ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง
394.22
424.33
501.66
ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง
354.19
294.24
285.75
เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
320.86
293.61
283.60
ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
229.00
223.09
230.38
ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง
229.73
176.40
166.21
ปลาแห้ง
111.35
96.44
105.67
ไอศกรีม
59.98
62.95
61.12