heelo

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มาเยี่ยมชมการบริหารและการปฏิบัติงานที่ลานมหาชัย
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ลานมหาชัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท) ที่ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานนของทางลานมหาชัย ในส่วนการบริหารจัดการงานซ่อม และกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ โดยเริ่มต้นจากท่านกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ คุณไตรเดช คุปตาภา ได้บรรยายนำเสนอความเป็นมาของกลุ่มบริษัทฯในเครือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการในปัจจุบัน และแผนธุรกิจในอนาคต รวมท้ังตอบคำถามจากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อพาไปดูการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนของลานมหาชัย เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือฯ ได้เห็นการปฏิบัติงานของลานมหาชัย และได้สอบถามในข้อสงสัยอย่างทั่วถึง สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือฯ เป็นอย่างมาก

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ให้ความสนใจการบริหาร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ของลานมหาชัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยอีกในโอกาสต่อไป