heelo

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ให้การต้อนรับนักธุรกิจจากราชอาณาจักรกัมพูชา มาดูงานที่ลานไทยรีเฟอร์ มหาชัย


นักธุรกิจจากราชอาณาจักรกัมพูชา มาดูงานที่ลานไทยรีเฟอร์ มหาชัย นักธุรกิจจากราชอาณาจักรกัมพูชา มาดูงานที่ลานไทยรีเฟอร์ มหาชัย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะนักธุรกิจจากราชอาณาจักรกัมพูชา รวม 9 ท่าน นำโดยประธานหอการค้าจังหวัดพระตะบองและไพลิน มาดูงานที่กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ลานมหาชัย โดยคุณนนทิวัฒน์ เนาวสัยศรี กรรมการบริษัท IRI กรุณาทำหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษให้ทางคณะผู้ดูงาน

ในการนี้ บริษัทฯได้มอบหมายนายเอราวัณ วงษ์ไพบูลย์ ผู้จัดการลานมหาชัยให้การต้อนรับ และนำดูงาน นักธุรกิจดังกล่าวได้ให้ความสนใจอย่างมาก ในงานตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็นสำนักงาน และป้อมยาม อาคารรวมศูนย์ซ่อมบำรุงของหน่วยงานในลานมหาชัยรวมทั้งสนใจงานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการเก็บสินค้าประเภทต่างๆโดยตู้คอนเทนเนอร์เย็น

นอกจากนั้นได้พูดคุยกันถึงเรื่องการเชื่อมโยงงานขนส่งระหว่างประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย จีน ลาว มาเลเซีย โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของการขนส่งและลานต่างๆทั้งที่ชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชาและชายแดนไทย คือด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด่านบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี โดยจะมีลานพักตู้และขนถ่ายสินค้าในเขตชายแดนกัมพูชา จังหวัดไพลิน ก่อนส่งต่อไปยังกรุงพนมเปญและท่าเรือราชอาณาจักรกัมพูชาและเมืองอื่นๆ ต่อไป

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานหอการค้าฯ และนักธุรกิจจากราชอาณาจักรกัมพูชา เรายินดีส่งเสริมและให้ความร่วมมือกันเพื่อให้การค้าระหว่างไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะนำพาประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนต่อไป